هەژمارەییەکانى ئێستا(کۆمپانیاکان ، تایبەت)

پارەخەواندنى کاتىپارەخەواندنىکاتىلەبڕێکىزیادکراو

بازرگانى دارایىئێلجى ، ئێلسی ، حەوالەکردنىپارە

متمانەیى: قەرزدامەزراوەىبانکى

مامەڵەکردنى بانکى لەریگاى ئینتەرنێت